Základní informace

  1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
  2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
  3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
  4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
  5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

 

Organizační struktura

Rada Fandomu
Předsedkyně:
Petr Holan (Pagi)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila),  Jan Harvalík
Revizor: Jolana Tichá

Seznam registrovaných klubů k 31.12.2013

AF 167
Andromeda
Atair
BC
Futurum
Hepterida
Islington
KLF(Klub Literární Fantastiky)
Malevil
Manifest fantastiky
Mlok
NYX
Palantír
Radegast
SF & F Workshop
Stalker Prostějov
SubSpace
Villoidus
Zebra

Základní činnost v roce 2013

Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok
Jarní porada 20.4.2013
Podzimní porada 19.10.2013

Činnost klubů v roce 2013

KoprCon 23. 11 – 25. 11 (Radegast)
Minicon 10. 11 (KJF)
Akademie SFFH (BC)
Starcon 5. 4. (některé linie)
Podzimní literární Víkend (SF Workshop)
Workshop na FenixConu (SF Workshop)
O Stříbřelesklý halmochron (soutěž, Andromeda)
Vidoucí (soutěž, Palantír)

Účetní uzávěrka za rok 2013

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

-1 630,00 Kč

620,00 Kč

Bankovní účet

15 329,00 Kč

30 914,45 Kč

Celkem

13 155,00 Kč

31 534,45 Kč

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

2 500,00 Kč

--

Intekom

--

--

Web fandom.cz

--

500,00 Kč

Korunové vyrovnání

--

--

Cena Karla Čapka

16 935,37

--

Celkem

19 935,37 Kč

500,00 Kč