Základní informace

 1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
 2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
 3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
 4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
 5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

 

Organizační struktura

Rada Fandomu
Předsedkyně:
Petr Holan (Pagi)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Jan Harvalík
Revizor: Jolana Tichá

Seznam registrovaných klubů k 31. 12. 2014

 • AF 167

 • Andromeda

 • Atair

 • BC

 • Hepterida

 • Islington

 • KLF (Klub Literární Fantastiky)

 • Malevil

 • Manifest fantastiky

 • NYX

 • Palantír

 • Radegast

 • Robot (dříve Mlok)

 • SF & F Workshop

 • Stalker Prostějov

 • SubSpace

 • Villoidus

 • Zebra

 

Základní činnost v roce 2014

Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka

Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok

Jarní porada 12. 4. 2014

Podzimní porada  4. 10. 2014

Mimořádná porada Českých a Slovenských klubů 5. 12. 2014 (Fenixcon)

 

Činnost klubů v roce 2014

KoprCon 28. 11 – 30. 11 (Radegast)

Minicon (KJF)

Akademie SFFH (BC)

Podzimní literární Víkend (SF Workshop)

Workshop na FenixConu (SF Workshop)

O Stříbřelesklý halmochron (soutěž, Andromeda)

Vidoucí (soutěž, Palantír)

 

Účetní uzávěrka za rok 2014

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

637,00 Kč

564,00

Bankovní účet

31 508,50 Kč

43 772,70

Celkem

32 145 ,50 Kč

44 336,70

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

1 050,00

 

Web fandom.cz

 

494 ,00

Cena Karla Čapka

12 958,24

323,00

Fibigerovi za obrázek pro vítěze CKČ

 

1 000,00

Celkem

14 008,24

1817,00

 

 

Zpráva revizní komise za rok 2014

Dne 10. 02. 2014 byla provedena kontrola účetních dokladů Famdom ČR – občanské sdružení za rok 2013, při které nebyly shledány závažné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského sdružení v průběhu roku 2013, jsou vedeny dle příslušných právních předpisů a dle zásad o účtování občanských sdružení.

Zkontrolováno bylo:

Finanční výkazy k 31. prosinci 2014, pokladní doklady, bankovní výpisy, kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a jejich využití v roce 2014 a správné vykázání k 31. prosinci 2013. Také byly zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2014.

Činnost rady Fandomu probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku 2014 nebyla evidována žádná stížnost na činnost orgánů Sdružení.

Jolana Tichá, revizorka účtů

V Praze, dne 23. 03. 2015