Základní informace

  1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
  2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
  3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
  4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
  5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

 

Organizační struktura

Statutární orgán: Zdeněk Rampas
Rada Fandomu
Předseda: Petr Holan (Pagi)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Jan Harvalík
Revizor účtů: Jolana Tichá

 

Seznam registrovaných klubů k 31. 12. 2015

AF 167
Andromeda
Atair
BC
Hepterida
Islington
KLF (Klub Literární Fantastiky)
Klub Julese Vernea
Malevil
Manifest fantastiky
NYX
Palantír
Radegast
Robot (dříve Mlok)
SF & F Workshop
Stalker Prostějov
SubSpace
Villoidus
Zebra

O členství zažádal Daconian

 

 

Základní činnost v roce 2015

Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka
Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok
Jarní porada 12. 4. 2015
Akademie science fiction, fantasy a hororu 16. 5. 2015
Mimořádná porada Českých a Slovenských klubů 4. 12. 2015 (Fenixcon)

Činnost klubů v roce 2015

KoprCon 28. 11 – 30. 11 (Radegast)
Bílcon (KLF)
Minicon (KJF)
Akademie SFFH (BC)
Podzimní literární Víkend (SF Workshop)
Workshop na FenixConu (SF Workshop)
O Stříbřelesklý halmochron (soutěž, Andromeda)
Vidoucí (soutěž, Palantír)


Účetní uzávěrka za rok 2015

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

564,00

1 200,00

Bankovní účet

43 772,70

45 634,40

Celkem

44 336,70

46 654,40

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

900,00

 

Web fandom.cz

 

494 ,00

Cena Karla Čapka - poštovné

 

234,00

Ověřování podpisů

 

210,00

CKČ příspěvky

12 580,70

 

Interkom spec. za 2015 a 2014

 

10 225,00

Celkem

13 480,70

11 163,00Zpráva revizorky účtů za rok 2015

Dne 10. 02. 2016 byla provedena kontrola účetních dokladů Československého Fandomu v ČR, z.s., za rok 2015, při které nebyly shledány závažné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského sdružení v průběhu roku 2015, jsou vedeny dle příslušných právních předpisů a dle zásad o účtování občanských sdružení.
Zkontrolováno bylo:
Finanční výkazy k 31. prosinci 2015, pokladní doklady, bankovní výpisy, kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a jejich využití v roce 2015 a správné vykázání k 31. prosinci 2015. Také byly zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2015.
Činnost rady Fandomu probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku 2015 nebyla evidována žádná stížnost na činnost orgánů Sdružení.
Jolana Tichá, revizorka účtů
V Praze, dne 23. 03. 2016