Základní informace

  1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
  2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
  3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
  4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
  5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

 

Organizační struktura

Statutární orgán: Zdeněk Rampas 
Rada Fandomu
Předseda: Petr Holan (Pagi)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Jan Harvalík
Revizor účtů: Jolana Tichá

 

Seznam registrovaných klubů k 31. 12. 2016

AF 167
Andromeda
Atair
BC
Draconian (Duna 2)
Hepterida
KLF (Klub Literární Fantastiky)
Klub Julese Vernea
Malevil
NYX
Palantír
Radegast
Mlok / Robot
SF & F Workshop
Stalker Prostějov
SubSpace
Villoidus
Zebra

 

 

 

Základní činnost v roce 2016

Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka
Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok
Jarní porada 23. 4. 2016
Akademie science fiction, fantasy a hororu 14. 5. 2016
Mimořádná porada Českých a Slovenských klubů 2. 12. 2016 (Fenixcon)

Činnost klubů v roce 2016

KoprCon 28. 11 – 30. 11 (Radegast)
Bílcon (KLF)
Minicon (KJF)
Akademie SFFH (BC)
Podzimní literární Víkend (SF Workshop)
Workshop na FenixConu (SF Workshop)
O Stříbřelesklý halmochron (soutěž, Andromeda)
Vidoucí (soutěž, Palantír)


Účetní uzávěrka za rok 2016

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

1200,00

2286,00

Bankovní účet

45 634,40

54 330,00

Celkem

46 654,40

56 616,00

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

1500,00

 

Web fandom.cz

 

494 ,00

CKČ - poštovné

 

838,00

CKČ příspěvky

24 067,00

 

Obraz (Fibiger) - Parcon 2015

 

1 000,00

Interkom pro CKČ včetně rozeslání (2015)

 

6 454,00

Obraz Parcon ConiáčCon (Linc)

 

1 000,00

Interkom pro CKČ včetně rozeslání (2016)

 

5 819,00

Celkem

25 567,00

15 605,00Zpráva revizorky účtů za rok 2016

Dne 12. 02. 2017 byla provedena kontrola účetních dokladů Československého Fandomu v ČR, z.s., za rok 2016, při které nebyly shledány závažné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského sdružení v průběhu roku 2016, jsou vedeny dle příslušných právních předpisů a dle zásad o účtování občanských sdružení. 
Zkontrolováno bylo: 
Finanční výkazy k 31. prosinci 2016, pokladní doklady, bankovní výpisy, kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a jejich využití v roce 2016 a správné vykázání k 31. prosinci 2016. Také byly zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2016. 
Činnost rady Fandomu probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku 2016 nebyla evidována žádná stížnost na činnost orgánů Sdružení. 
Jolana Tichá, revizorka účtů
V Praze, dne 23. 03. 2016