Březová nad Svitavou, 22/4/2017

1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední jarní Porady.
3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 7 českých klubů, všechny s právem hlasovacím. Celkem je členem ČS Fandomu 18 klubů, Porada je tedy usnášeníschopná.
5. Porada rozhodla o místě a datu konání Jarní porady 2018. Porada se bude konat 14/4/2018 v Březové nad Svitavou.
6. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé Porady byly splněny řádně a včas.
7. Pavel Mikuláštík přednesl zprávu o účetnictví a výroční zprávu. Výroční zpráva byla schválena (pro-proti-zdrželi se: 7-0-0).
8. Poradě byla přednesena zpráva o přípravách Parconu 2017.
9. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka.
10. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominováni Martin Koutný, Václav Pravda a Jana Rečková. Na cenu Ludvík byli nominováni Roman „Doktor“ Hruška, David Macháček a Julie Nováková. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský.
11. Ceny EFSF: Porada pověřuje Radu Fandomu výběrem nominací a jejich předáním.
12. Byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. Cenu Ludvík získává Roman „Doktor“ Hruška (5). Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.
13. Petr Holan v zastoupení Zdenka Rampase přednesl zprávu o Akademii SFFH. ČS fandom (jako zřizovatel Akademie SFFH) udělil zvláštní cenu Akademie Daně Kalinové, která se jako ředitelka veletrhu Svět knihy dlouhodobě starala o programovou skladbu veletrhu a zajistila pro ASSFH stabilní programový čas (7-0-0).
14. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.

 

Úkoly vyplývající z Porady:
1. Pavel Mikuláštík do 31. 5. 2017 zveřejní zápis z Porady a Výroční zprávu na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).

 

Zapsal Petr Holan

Schválil Zdeněk Rampas

V Březové nad Svitavou 22. 4. 2017