Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 25. 04. 2015 v Březové nad Svitavou

 1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
 2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední Porady.
 3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
 4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 9 českých klubů a 1 slovenský, všechny s právem hlasovacím. Celkem je členem ČS Fandomu 18 klubů, Porada je tedy usnášeníschopná.
 5. Porada rozhodla, že podzimní Porada nebude svolávaná a místo ní se uskuteční krátká porada českého a slovenského Fandomu v rámci Fénixconu v Brně.
 6. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o účetnictví. Spolu s Pavlem Mikuláštíkem sestaví výroční zprávu, kterou zveřejní na konferenci k připomínkování a schválení.
 7. Petr Holan informoval přítomné na Poradě o probíhajícím procesu změny ČS Fandomu ze sdružení na spolek. Soud náš návrh změn přijal a bude zveřejněn na ve Spolkovém rejstříku.
 8. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka.
 9. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominováni Richard Podaný a Martin Šust. Na cenu Ludvík byli nominováni Ivan Adamovič za dokončení Kronik české SF a Julie Nováková za propagaci české SF ve světě (vítězství v ClarkesWorld), recenzentskou a reportážní práci pro XB-1 a další časopisy. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský.
 10. Petr Holan a Zdeněk Rampas poreferovali o plánovaném Euroconu 2015 v Petrohradě.
 11. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH.
 12. Po obědě byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. Cenu Ludvík získává Ivan Adamovič se 6 hlasy, Julie Nováková získala 1 hlas a dva účastníci se hlasování zdrželi. Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.
 13. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé porady byly splněny řádně a včas a stanoveny úkoly vyplývající ze současné Porady.
 14. Porada vyslechla zprávy o přípravách Parconu 2015 a Parconu 2016.
 15. Bylo zkonstatováno, že Rada pracuje v dosavadním složení: Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová. Předsedou Rady zůstává Petr Holan.
 16. Termín příští jarní Porady byl stanoven na 23. 4. 2016, místo konání opět v Březové.
 17. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.

 

Úkoly vyplývající z Porady:

 1. Pavel Mikuláštík do 15. 6. 2015 zveřejní zápis na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).
 2. Pavel Mikuláštík ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem vypracuje výroční zprávu včetně účetní uzávěrky a do 15. 6. 2015 ji vystaví na konferenci ke schválení (ověří Petr Holan).
 3. Pavel Mikuláštík ve spolupráci s Petrem Holanem zveřejní na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu konečné znění stanov schálených rejstříkovým soudem do 15. 6. 2015 (ověří Jiřina Vorlová).

 

 

 

Zapsala Jiřina Vorlová

Schválil Petr Holan

 

V Březové nad Svitavou 25. 4. 2015