Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 12. 04. 2014 v Březové nad Svitavou

 1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
 2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední Porady.
 3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
 4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 11 českých klubů, všechny s právem hlasovacím. Celkem je členem ČS Fandomu 19 klubů, Porada je tedy usnášeníschopná.
 5. Termín podzimní Porady byl stanoven na 4. 10. 2014, místo konání opět Březová nad Svitavou.
 6. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o účetnictví. Spolu s Pavlem Mikuláštíkem sestaví výroční zprávu, kterou zveřejní na konferenci scifi klubů k připomínkování a schválení.
 7. Petr Holan informoval přítomné na Poradě o probíhajícím procesu změny ČS Fandomu ze sdružení na spolek a o problémech s tím spojených. Vzhledem k finanční náročnosti nového systému, kdy každý zápis do spolkového rejstříku je zpoplatněn, a nutnosti stanovit statutární orgán je potřeba proces promyslet a změnit stanovy. Do podzimní Porady je tedy třeba připravit jejich nové znění, o němž na Poradě proběhne diskuse.
 8. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka.
 9. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominováni Mirek Dvořák, František Monhart a Richard Podaný. Na cenu Ludvík byli nominováni Martin Antonín za provoz baru Krakatit, poskytování prostoru pro křty knih a pro setkávání neformálních i formálních skupin fanoušků fantasy a scifi, Richard Klíčník za propagaci SF/F v médiích a Argu, David Macháček za organizaci Koprconů, kdy vloni začal druhou desítku, pořadatelé Parconu / Fénixconu 2013 za zvládnutí pořádání conu po ztrátě hlavního organizátora Zdeňka Zachodila a Ľubomír Záborský za fotodokumentaci života fandomu, za další úspěšný rok klubu Andromeda i za spoluorganizování dalšího ročníku soutěže O stříbřítě lesklý halmochron. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský.
 10. Porada vyslechla zprávu o průběhu a zhodnocení Parconu 2013.
 11. Petr Holan poreferoval o plánovaném Euroconu 2014 v Dublinu a nominacích na ceny Eurofandomu. Uzávěrka nominací je v polovině července. Porada pověřila Radu sestavením nominací a jejich odesláním (po zkonzultování na konferenci) pořadatelům Euroconu.
 12. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH.
 13. Po obědě byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. David Macháček  a Ľubomír Záborský získali shodně po 3 hlasech, Richard Klíčník a pořadatelé Parconu po 2 hlasech a Martin Antonín 1 hlas. V druhém kole zvítězil Ľubomír Záborský nad Davidem Macháčkem v poměru 7:4. Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.
 14. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé porady byly splněny řádně a včas a stanoveny úkoly vyplývající ze současné Porady.
 15. Bylo zkonstatováno, že Rada pracuje v dosavadním složení: Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová. Předsedou Rady zůstává Petr Holan.
 16. V bodě Různé padl návrh změnit strukturu registračních příspěvků v Ceně Karla Čapka a snížit počet papírových výtisků – bylo rozhodnuto ponechat nadcházející ročník ještě beze změn. Dále proběhla diskuse o podání návrhu na prohlášení originálu díla Muriel a andělé za národní kulturní památku a byly navrženy některé nominace na ceny Eurofandomu.
 17. Porada odsouhlasila, že ze statutu Parconu bude vyškrtnuta věta o nutnosti podání kandidatury dva roky předem.
 18. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.Úkoly vyplývající z Porady:

 1. Pavel Mikuláštík do 30. 4. 2014 zveřejní zápis na konferenci scifi klubů na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).
 2. Pavel Mikuláštík ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem vypracuje výroční zprávu včetně účetní uzávěrky a do 30. 4. 2014 ji vystaví na konferenci ke schválení a poté na stránky ČS Fandomu (ověří Petr Holan).
 3. Petr Holan připraví do Podzimní Porady návrh na změny stanov (ověří Pavel Mikulášrík).
 4. Petr Holan zajistí včasné odeslání nominací na ceny Eurofandomu (ověří Jiřina Vorlová).Zapsala Jiřina Vorlová
Schválil Petr Holan

V Březové nad Svitavou 12. 4. 2014