Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 19. 10. 2013 v Březové nad Svitavou

1.    Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
2.    Porada vyslechla zprávy jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední Porady.
3.    Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
4.    Zdeněk Rampas zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 10 českých klubů a 1 slovenský. Ke dni porady je členem ČS Fandomu 22 klubů, z toho 16 s právem hlasovacím, z nich přítomných je 9, porada je tedy usnášeníschopná.
5.    Termín jarní Porady byl stanoven na 12. 4. 2014, místo konání Březová nad Svitavou.
6.    Porada vyslechla zprávu o uplynulém ročníku CKČ a přípravě sborníků Mlok a Kočas.
7.    Porada vyslechla zprávu o přípravě Parconu 2013 v Brně.
8.    Porada vyslechla nabídky na pořádání Parconů 2014 a 2015. O definitivním pořadateli se rozhodne do konce února 2014.
9.    Byly vyhlášeny kandidatury na členství v Radě a revizora pro další období. Ze stávajících členů Rady všichni čtyři (Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová) se svou kandidaturou souhlasí. Staronovým kandidátem na revizora je Jolana Tichá. Všichni byli jednomyslně zvoleni počtem 9 hlasů. Předsedou Rady byl zvolen Petr Holan.
10.    Porada vyslechla oznámení o nové konferenci SF klubů jako náhradě za končící Pandoru. Nová konference bude na GoogleGroups. Pracovní postup pro přechod na novou konferenci bude zveřejněn v dosavadní konferenci na Pandoře.
11.    Porada vyslechla návrh na úpravu stanov podle požadavků občanského zákoníku platného od ledna 2014. Porada veškeré navržené změny jednomyslně schválila s účinností od platnosti nového občanského zákoníku.
12.    Porada vyslechla informaci o změně účtu ČS Fandomu a přechodu k Fio bance.
13.    Porada vyslechla informace o vyhlášení nového ročníku CKČ.
14.    Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH.
15.    Byl vyhlášen začátek kandidatur na Mloka, Ludvíka. Uzávěrka nominací je 31. 1. 2014, s případným prodloužením do uzávěrky prvního Interkomu, který vyjde po tomto datu, přičemž termín bude upřesněn na konferenci na GoogleGroups. Bylo odsouhlaseno udělení Ceny Fandomu in memoriam pro Zdeňka Zachodila s předáním na Parconu-Fénixconu 2013 v Brně.
16.    Byl vyhlášen začátek nominací na ceny ESFS. Konkrétní nominace budou projednány ve spolupráci se slovenskými kluby na Parconu-Fénixconu v Brně.
17.    Bylo konstatováno, že úkoly z minulé Porady byly splněny, a byly stanoveny úkoly vyplývající ze současné Porady.
18.    Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.


Úkoly vyplývající z Porady:

1.    Pavel Mikuláštík do 31. 10. 2013 zveřejní zápis na dosluhující konferenci na Pandoře i na nové konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).
2.    Pavel Mikuláštík a Petr Holan zveřejní do konce října na Pandoře postup pro přechod na GoogleGroups (ověří Jiřina Vorlová).
3.    Petr Holan zajistí registraci změněných stanov v návaznosti na termín vstoupení v účinnost nového občanského zákoníku (ověří Pavel Mikuláštík).

Zapsala Jiřina Vorlová
Schválil Petr Holan

V Březové nad Svitavou 19. 10. 2013