Zápis z mimořádné Porady ČS Fandomu v ČR a ČS Fandomu na Slovensku ze 6. 12. 2013 v Brně na Parconu / Fénixconu

1. Porada schválila navržený program a řízením porady pověřila Lucii Bockovou.
2. Zdeněk Rampas zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 11 českých klubů a 7 slovenských. Ke dni Porady je členem ČS Fandomu 22 klubů, z toho 18 s právem hlasovacím, z nich přítomných je 11, Porada je tedy usnášeníschopná.
3. Porada vyslechla kandidaturu na Parcon 2014, kterou přednesl Robert Žittňan a Martin Králik. Navrhují, aby Parcon 2014 byl v rámci Istroconu v Bratislavě.
4. Porada přidělila pořádání Parconu 2014 organizátorům Istroconu.
5. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o stavu CKČ, v níž mimo jiné zdůvodnila zavedení registračního příspěvku. Tato zpráva byla bez námitek přijata zástupci obou Fandomů.
6. Protože se uspořádání mimořádné Porady ukázalo jako vhodný prostředek k řešení neodkladných problémů, bude Český a Slovenský fandom i nadále v případě důležitých rozhodnutí, týkajících se obou Fandomů, tato témata podrobovat diskuzi nejen na půdě oficiálních Porad Fandomu, ale využije možnost konání mimořádných Porad na conech.
7. Lucie Bocková poděkovala zúčastněným a poradu ukončila.

Zapsal: Pavel Mikuláštík
Zkontroloval: Zdeněk Rampas