I. Všeobecná ustanovení

1. Československý fandom v ČR, z. s. je dobrovolným sdružením klubů, zabývajících se aktivitami v oblasti fantastiky (dále jen SF kluby).
2. Název organizace je Československý fandom v ČR, z. s. Adresa sídla spolku je Letecká 658/6, 161 00 Praha 6.
3. Československý fandom v ČR, z. s. je samostatnou právnickou osobou. Může nabývat práv a zavazovat se v občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních i jiných vztazích.
4. Jménem Československého fandomu v ČR, z. s., (dále jen Fandom) jedná
a) jeho statutární orgán, je-li zapsán ve spolkovém rejstříku,
b) předseda Rady,
c) další osoby na základě zmocnění statutárním orgánem nebo Radou.
5. Fandom působí na území České republiky.

II. Hlavní úkoly Fandomu

1. Fandom hájí zájmy SF klubů v něm sdružených a vytváří podmínky pro jejich uplatnění zejména tím, že:
a) podporuje klubovou činnost,
b) zpracovává a šíří informace o činnosti SF klubů,
c) slouží jako centrum společenského života,
d) vydává informační bulletin,
e) podílí se na organizování společenských a odborných akcí,
f) zastupuje zájmy SF klubů ve styku se státními orgány, orgány místní a krajské samosprávy, občanskými sdruženími a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.

III. Podmínky členství

1. Členem Fandomu se může stát kterýkoliv SF klub působící na území ČR, zabývající se soustavně aktivitami v oblasti fantastiky.
2. O přijetí SF klubu za člena rozhoduje na základě jeho přihlášky Porada klubů nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
3. Členství ve Fandomu končí:
a) vystoupením SF klubu z Fandomu: členství ve Fandomu končí okamžikem doručení písemného prohlášení SF klubu o vystoupení Radě,
b) zánikem klubu,
c) dlouhodobým neplacením členských příspěvků: nezaplacením členských příspěvků za jeden rok se členství pozastavuje tak, že jeho členové nemohou
vykonávat práva dle článku IV., bodu 1., písmena a), b) a d), nezaplacením i v následujícím roce se členství ukončuje,
d) vyloučením z Fandomu: SF klub lze vyloučit z Fandomu, jestliže klubu jako celku bylo prokázáno jednání směřující v neprospěch Fandomu nebo jiného SF klubu. Návrh na vyloučení SF klubu z Fandomu může podat každý člen Fandomu. O vyloučení SF klubu z Fandomu rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů. Zánik členství ve Fandomu v tomto případě nastává ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo o vyloučení rozhodnuto.

IV. Práva a povinnosti

1. Členové SF klubů mají právo přímo nebo prostřednictvím svých zástupců:
a) účastnit se na Poradách SF klubů projednávání všech otázek, týkajících se činnosti Fandomu, vyjadřovat se k nim a hlasovat o nich,
b) volit a být voleni do všech orgánů Fandomu,
c) obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Fandomu,
d) požívat výhod členů Fandomu, podílet se na užívání společných věcí a zařízení a využívat služeb, poskytovaných Fandomem,
e) účastnit se akcí, pořádaných Fandomem nebo jednotlivými SF kluby, za podmínek stanovených organizátorem,
f) být přítomni všech jednání, týkajících se toho SF klubu, jehož jsou členy.
2. Členové Fandomu požívají práv dle těchto stanov a jejich základními povinnostmi je následující:
a) dodržovat stanovy a další interní předpisy Fandomu, především platit členské příspěvky,
b) nenarušovat dobrovolnou kázeň a vzájemnou úctu ve vztazích mezi SF kluby.

V. Organizační struktura Fandomu

1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána nejméně jednou ročně. Porada je schopná usnášení, dostaví-li se nejméně jedna třetina zástupců klubů oprávněných hlasovat (viz článek III., odst. 3., písm. c). Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů klubů oprávněných hlasovat a přítomných v okamžiku hlasování o daném bodu. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů, který je schvalován Poradou.
2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
3. Porada volí tří- až pětičlennou Radu a jednoho revizora účtů. Rada i revizor účtů jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi účtů. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora účtů rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
4. Porada volí Radu zpravidla na dvouleté období. Funkční období Rady začíná vyhlášením výsledků volby a končí vyhlášením výsledků volby Rady na následující funkční období.
5. Rada organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
6. Ze svého středu volí Rada předsedu.
7. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů. Za člena Rady, který ze své funkce odstoupil, může Rada kooptovat nového člena.
8. Revizor účtů kontroluje hospodářskou činnost Fandomu a předkládá výsledky svého šetření Radě a Poradě klubů.
9. Stanovy Fandomu a další interní předpisy Fandomu jsou doplňovány a měněny výhradně Poradou klubů.
10. Statutární orgán Fandomu:
a. Fandom může mít ve spolkovém rejstříku jako statutární orgán zapsanou nejvýše jednu osobu.
b. Návrh na zápis a výmaz fyzické osoby jako statutárního orgánu ve spolkovém rejstříku schvaluje Porada.
c. V neodkladném případě může návrh na výmaz fyzické osoby jako statutárního orgánu ve spolkovém rejstříku podat Rada prostřednictvím svého předsedy.
d. Statutární orgán odpovídá za svoji činnost Poradě, v období mezi Poradami Radě. Statutární orgán odpovídá za případné škody, které by Fandomu vznikly jeho činností mimo rámec pověření Poradou nebo Radou.

VI. Hospodaření fandomu

1. Náklady spojené s činností Fandomu jsou hrazeny z členských příspěvků, vlastních příjmů, dotací, darů a odkazů. Fandom hospodaří podle vlastního rozpočtu.
2. Fandom nemůže hospodařit s majetkem jednotlivých SF klubů.
3. SF kluby neodpovídají svým majetkem za závazky Fandomu.
4. Členové Rady a zástupci SF klubů pověření plněním úkolů Fandomu mají nárok na náhradu výloh a nákladů spojených s plněním členských nebo funkčních povinností. Za splnění mimořádných úkolů jim může být rozhodnutím Rady přiznána odměna.
5. Ke splnění některých úkolů může Fandom přijímat zaměstnance, uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. V těchto pracovně právních vztazích zastupuje Fandom vždy Rada.

VII. Ukončení činnosti

1. Fandom může ukončit svou činnost
a) rozhodnutím Porady, která jako součást tohoto rozhodnutí zároveň jmenuje likvidátora Fandomu,
b) nebo v případě, že v průběhu jednoho kalendářního roku se počet členů Fandomu sníží o 80% a více procent proti stavu na počátku roku (viz článek III., body 3. a 4.). V takovém případě povinnost jmenovat likvidátora přechází na Radu.