I.

Cenu Ludvík uděluje Čs. fandom za mimořádný organizační, propagační nebo nakladatelský projekt ve prospěch fandomu nebo žánru fantastiky v předchozím období s přihlédnutím k uplynulému roku.

II.

 1. Nominaci na Cenu Ludvík může podat kterýkoliv člen SF klubu, který je v rozhodném období členem Čs. fandomu.
 2. Nominovaní
  1. Nominovat lze jednotlivé fyzické osoby, právnické osoby (pro tyto účely jsou za právnické osoby považovány i SF kluby a obdobné organizace bez právní subjektivity) i kolektivy osob vymezené společnou činností (dále jen kolektivy).
  2. Nominovat lze i osoby, které již v minulosti Cenu Ludvík obdržely.
  3. Občan jiného státu než ČR nebo SR nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR nebo SR může být nominována pouze za počin, který cíleně pozitivně ovlivnil život Čs. fandomu nebo rozvoj žánru fantastiky v ČR nebo SR.
 3. Nominace musí být podána nejpozději do 31.1. roku následujícího po roce, za nějž se Cena Ludvík uděluje, a to buď:
  1. písemně nebo elektronickou poštou k rukám pověřeného funkcionáře Čs. fandomu, nebo
  2. ústně veřejně na podzimní Poradě SF klubů.
 4. Navrhovatel musí v nominaci uvést:
  1. své jméno a SF klub, jehož je členem,
  2. celé jméno nebo nezaměnitelnou přezdívku nominovaného nebo název nominované právnické osoby nebo jasné vymezení nominovaného kolektivu,
  3. jasnou definici důvodu nominace.
 5. Nominace
  1. Opakované nominace téže fyzické nebo právnické osoby nebo kolektivu za týž počin jsou slučovány a při hlasování se o nich jedná jako o nominaci jedné.
  2. Nominace různých fyzických a právnických osob nebo kolektivů za týž počin mohou být slučovány se souhlasem všech nominujících.
 6. Pověřený funkcionář Čs. fandomu je povinen:
  1. ověřit formální platnost nominace dle odstavců 1 – 4,
  2. zajistit zveřejnění všech nominací včetně všech údajů uvedených v odstavci 4 v časopise Interkom a na Konferenci SF klubů, a to nejpozději do jarní Porady SF klubů.

III.

 1. O udělení Ceny Ludvík rozhoduje jarní Porada SF klubů v roce následujícím po roce, za nějž má cena být udělena.
  1. Hlasovat o Ceně Ludvík mohou všechny SF kluby, které jsou v dané chvíli právoplatnými členy Čs. fandomu, a to každý vahou jednoho hlasu.
  2. Hlasování probíhá tajně nebo veřejně podle rozhodnutí Porady.
 2. Řídící Porady je povinen:
  1. před hlasováním zrekapitulovat nominace se všemi údaji uvedenými v § 2, odstavec 4,
  2. umožnit každému nominujícímu zevrubnější vysvětlení nominace v délce max. 3 minut,
  3. na vyžádání účastníků Porady zajistit v programu oddělení prezentace nominací a hlasování pauzou nebo přeskupením programu Porady.
 3. Držitelem Ceny Ludvík se stává ten nominovaný, který v hlasování získá nejvíce platných hlasů.
 4. Cena Ludvík nebude za daný rok udělena, jestliže:
  1. nebude podána žádná platná nominace,
  2. rozhodne o tom Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných SF klubů do začátku hlasování,
  3. nebude odevzdána nejméně 1/2 platných hlasů z počtu přítomných oprávněných zástupců SF klubů.

IV

 1. Každý oprávněný účastník Porady má právo:
  1. do zahájení hlasování vznést námitky proti kterékoliv nominaci,
  2. do ukončení Porady podat protest proti průběhu hlasování a požadovat hlasování opakovat.
 2. O námitkách a protestech uvedených v odstavci 1 rozhoduje Porada neprodleně, nadpoloviční většinou přítomných.
 3. Ukončením Porady vstupují výsledky hlasování v platnost a nelze proti nim podat žádné další opravné prostředky.

V.

Předání Ceny Ludvík probíhá v rámci slavnostního večera na Parconu v roce následujícím po roce, za nějž byla cena udělena.