Základní informace

1.    Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.

2.    Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.

3.    Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.

4.    Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.

5.    Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů. 

 

Organizační struktura
 

Statutární orgán: Zdeněk Rampas

Rada Fandomu
Předseda: Petr Holan (Pagi)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Jan Harvalík

Revizor účtů:  Jolana Tichá

Seznam registrovaných klubů k 31. 12. 2017

 • AF 167
 • Andromeda
 • Atair
 • BC
 • Draconian (Duna 2)
 • Hepterida
 • KLF (Klub Literární Fantastiky)
 • Klub Julese Vernea
 • Malevil
 • Mlok / Robot
 • NYX
 • Palantír
 • Radegast
 • SF & F Workshop
 • Stalker Prostějov
 • SubSpace
 • Villoidus
 • Zebra

 

Základní činnost v roce 2017

 • Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka
 • Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok
 • Jarní porada 23. 4. 2017
 • Akademie science fiction, fantasy a hororu 14. 5. 2017
 • Mimořádná porada Českých a Slovenských klubů 2. 12. 2017 (Fenixcon)

 

Činnost klubů v roce 2017

 • KoprCon 28. 11 – 30. 11 (Radegast)
 • Bílcon (KLF)
 • Minicon (KJF)
 • Akademie SFFH (BC)
 • Podzimní literární Víkend (SF Workshop)
 • Workshop na FenixConu (SF Workshop)
 • O Stříbřelesklý halmochron (soutěž, Andromeda)
 • Vidoucí (soutěž, Palantír)

 


Účetní uzávěrka za rok 2017

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

2 286,00 Kč

4 536,00 Kč

Bankovní účet

54 330,00 Kč

72 447,00 Kč

Celkem

56 616,00 Kč

76 983,00 Kč

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

2 250,00  Kč

 

Bojničan- vratka poplatků

 

416,31 Kč

Interkom pro CKČ včetně rozeslání (2017)

 

5 842,00 Kč

Mloci, Pulci, Fandom

 

4 975,00 Kč

Sfinx (Akademie)

 

13 000,00 Kč

Argo, Con4Pas (Akademie)

16 000,00 Kč

 

Obraz (Obrdlíková)

 

1 000,00 Kč

Doména fandom.cz

 

549,00 Kč

Doména asffh.info

 

192,00 Kč

Tarif Praktik (Akademie)

 

145,00 Kč

CKČ- příspěvky

28 596,00 Kč

 

CKČ - poštovné

 

360,00 Kč

Celkem

   46 846,00 Kč

26 494,31 Kč

 

 

Zpráva revizorky účtů za rok 2017

Dne 12. 02. 2018 byla provedena kontrola účetních dokladů Československého Fandomu v ČR, z.s., za rok 2017, při které nebyly shledány závažné nedostatky. Účetní doklady odpovídají činnosti občanského sdružení v průběhu roku 2017, jsou vedeny dle příslušných právních předpisů a dle zásad o účtování občanských sdružení.

Zkontrolováno bylo:

Finanční výkazy k 31. prosinci 2017, pokladní doklady, bankovní výpisy, kniha faktur přijatých a vydaných, přijaté dary, nadační příspěvky a dotace a jejich využití v roce 2017 a správné vykázání k 31. prosinci 2017. Také byly zkontrolovány podklady pro tvorbu výroční zprávy za rok 2017.

Činnost rady Fandomu probíhala v souladu se stanovami. V průběhu roku 2017 nebyla evidována žádná stížnost na činnost orgánů Sdružení.

Jolana Tichá, revizorka účtů

V Praze, dne 12 02. 2018