27.4. 2019, Březová nad Svitavou

Program porady byl jednohlasně schválen.

Byla přednesena zpráva o činnosti Rady a jejích členů od Jarní porady 2018.

Zástupci klubů přednesli zprávy klubů o činnosti.

Jarní porada proběhne v sobotu 25.4. 2020, opět v Březové nad Svitavou.

Kontrola splnění podmínek členství klubů a zpráva o prezenci: členy Fandomu je 17 klubů, 9 klubů přítomno. Porada je usnášeníschopná.

Úkoly z Jarní porady a společné porady na Fenixconu 2018 byly splněny.
Výroční zpráva Fandomu za rok 2018 je rozpracována, po doplnění ji Pavel
Mikuláštík předloží ke schválení Radě.

Jiřina Vorlová informovala Poradu o průběhu CKČ 2019. Porotci hodnotí celkem 33
mikropovídek, 41 krátkých povídek, 40 povídek a 17 novel. Od podzimu přebere
Pavel Mikoláštík část činností administrátora CKČ od Jiřiny Vorlové.
Ceny ESFSF: Eurocon proběhne v Belfastu 22.-24. 8. 2019 v Belfastu. Návrhy na
ocenění: výtvarník: Pavel Čech, časopis XB-1, nakladatel: Brokilon, promotér:
Václav Pravda, překladatel: Pavel Kotrle, cena Chrysalis (dříve Encouragement
Award): Kristýna Sněgoňová.

Ceny Mlok a Ludvík:
Kandidáti na cenu Mlok: Miro Párička, Ľubomír Záborský, Václav Pravda. Hlasováni
o cenu Mlok bude dokončeno na poradě Čs. Fandomu v SR na Vartovce, hlasování
a vyhlášení výsedků zajistí Petr Holan.
Kandidáti na cenu Ludvík: kolektiv organizátorů Parconu 2018 v Bílovci,
nakladatelství Fortna, David Macháček. Cenu Ludvík získal kolektiv organizátorů
Parconu 2018 v Bílovci, návrh získal 5 hlasů. Pro nakladatelství Fortna byly 3 hlasy,
David Macháček získal 1 hlas.

Parcon 2019: on-line je možné pouze rezervovat a zaplatit nocleh. Prodej vstupenek
a placení účastnického poplatku bude pouze na místě v prezenci. Adresa webových
stránek je www.bbcon.sk.

Proběhlo hlasování o Paronu 2020. Jednomyslně byla potvrzena kandidatura
Fenixconu 2020 (9-0-0).

K Parconu 2021 zatím nebyla přijata žádná kandidatura.

Zdeněk Rampas informoval o stavu a vývoji Akademie SFFH. Agendy Akademie
byly předány novému týmu. Nepodařilo se pokračovat v úspěšné spolupráci se
Světem knihy, termín a místo vyhlašování cen Akademie zatím nebyly určeny.

V různém Josef Vašát navrhl, aby v publikaci Mlok jako tištěnému výstupu z CKČ byl
připomenut Karel Čapek formou citátu.

Úkoly:
Dokončení výroční zprávy Fandomu za rok 2018: Pavel Mikoláštík, Zdeněk Rampas,
termín do konce května.
Výběr citátů z díla Karla Čapka pro uveřejnění v Mlokovi (cca 10 citátů k dalšímu
výběru): Josef Vašát, termín do konce května.
Finalizace zápisu z Jarní porady: Petr Holan, termín do konce května.

Zapsal: Petr Holan

Ověřil: Zdeněk Rampas

 

V Březové nad Svitavou, 27.4. 2019