Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 23. 04. 2016 v Březové nad Svitavou

 1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
 2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední jarní Porady.
 3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
 4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 9 českých klubů, z toho 8 s právem hlasovacím.
 5. Celkem je členem ČS Fandomu 17 klubů, Porada je tedy usnášeníschopná.
 6. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé Porady byly splněny řádně a včas.
 7. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o účetnictví a výroční zprávu. Výroční zpráva byla schválena (pro-proti-zdrželi se: 7-0-1).
 8. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka. Porada odhlasovala doplnění Statutu soutěže o Cenu Karla Čapka o omezení práva Fandomu k publikování soutěžních prací na 3 kalendářní roky po roce slavnostního vyhlášení výsledků (7-0-1).
 9. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominováni Martin Koutný a Martin Šust. Na cenu Ludvík byli nominováni (1) Egon Čierny, (2) nakladatelství Hydra a (3) Ludmila Zemanová s Lindou Zeman Spálený. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský.
 10. Ceny EFSF: Porada odsouhlasila návrh na ceny ESFS. Na Encouragement Award byla navržena autorská dvojice Jan Hlávka a Jana Vybíralová za cyklus Algor (7-0-1). Nominace na ostatní ceny byly schváleny jako indikativní k projednání koordinovaného postupu se slovenským Fandomem.
 11. Kandidatury do Rady: Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová; revizorka účtů: Jolana Tichá. Všichni navržení s kandidaturou souhlasí.
 12. Byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. Cenu Ludvík získává Egon Čierny (6). Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.
 13. Termín příští jarní Porady byl stanoven na 22. 4. 2017, místo konání opět v Březové.
 14. Volby Rady a revizora účtů:  Členy Rady byli zvoleni aklamací: Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová. Revizorkou účtů byla aklamací zvolena Jolana Tichá. Rada ze svého středu zvolila předsedu Petra Holana.
 15. Porada vyslechla zprávy o přípravách Parconu 2016 a Parconu 2017. Po předchozí diskusi na společné poradě Fandomů na Fénixconu 2015 v Brně tato Porada vyslovila souhlas s tím, že způsob propagace Parconu 2017 v rámci Gameconu bude probíhat v rámci diskutovaném na společné Poradě.
 16. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH. ČS fandom (jako zřizovatel Akademie SFFH) udělil zvláštní cenu Akademie Karlu Zemanovi i. m. za zásluhy o propagaci fantastiky (7-0-1).
 17. Přijetí nového člena: o členství ve Fandomu požádal Pavel Kavánek za klub Drakonián (Most). Porada vyslovila souhlas s přijetím klubu Drakonián za člena Fandomu (7-0-1).
 18. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.

Úkoly vyplývající z Porady:

 1. Pavel Mikuláštík do 15. 6. 2015 zveřejní zápis z Porady a Výroční zprávu na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).
 2. Petr Pagi Holan a Ľubomír Dáreček Záborský projednají na poradě slovenského Fandomu koordinaci společného postupu při hlasování o cenách ESFS na Euroconu v Barceloně.

 

Zapsal Petr Holan

Schválil Zdeněk Rampas

V Březové nad Svitavou 23. 4. 2016