Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 04. 10. 2014 v Březové nad Svitavou

 1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
 2. Porada vyslechla zprávy jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední Porady.
 3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
 4. Zdeněk Rampas zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 8 českých klubů. Ke dni Porady je členem ČS Fandomu v ČR 19 klubů, z toho 16 s právem hlasovacím, z nich přítomných je 8, Porada je tedy usnášeníschopná.
 5. Termín jarní Porady byl stanoven na 25. 4. 2015, místo konání Březová nad Svitavou.
 6. Porada vyslechla zprávu o uplynulém ročníku CKČ a vydání sborníků Mlok a Kočas.
 7. Porada vyslechla zprávu o průběhu Parconu 2014 v Bratislavě.
 8. Porada vyslechla nabídky na pořádání Parconů 2015 a 2016. O definitivním pořadateli Parconů 2015 a 2016 se rozhodne na Poradě 5. 12. 2014 na Fénixconu v Brně.
 9. Byly vyhlášeny kandidatury na členství v Radě a revizora pro další období. Ze stávajících členů Rady všichni čtyři (Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová) se svou kandidaturou souhlasí. Staronovým kandidátem na revizora je Jolana Tichá. Všichni byli jednomyslně zvoleni počtem 8 hlasů. Předsedou Rady byl zvolen Petr Holan.
 10. Porada vyslechla návrh stanov podle požadavků občanského zákoníku platného od ledna 2014 a prodiskutovala jej. Porada jednomyslně schválila konečné znění stanov a pověřila Petra Holana podáním na rejstříkový soud do 31. 3. 2015.
 11. Statutárním orgánem Fandomu byl jednomyslně zvolen Zdeněk Rampas.
 12. Porada vyslechla informace o vyhlášení nového ročníku CKČ.
 13. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH.
 14. Byl vyhlášen začátek kandidatur na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Uzávěrka nominací je 31. 1. 2015, s případným prodloužením do uzávěrky prvního Interkomu, který vyjde po tomto datu, přičemž termín bude upřesněn na konferenci SF klubů na GoogleGroups.

Byl vyhlášen začátek nominací na ceny ESFS. K diskusi byly předloženy následující nominace:

Síň slávy: Vilma Kadlečková

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilma_Kadle%C4%8Dkov%C3%A1

Výtvarník: Pavel Čech

http://www.pavelcech.wz.cz/

Nakladatelství: Argo

www.argo.cz

Překladatel: Jan Kantůrek

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kant%C5%AFrek

Cena pro začínající: Martin Antonín

Nominace budou koordinovány se slovenskými kluby na Poradě 5. 12. 2014 na Fénixconu v Brně.

 1. Byla svolána mimořádná Porada Fandomu na Fénixconu v Brně s programem projednání Parconů 2015 a 2016 a nominací na ceny ESFS, termín konání 5. 12. 2014 od 22 hodin.
 2. Bylo konstatováno, že úkoly z minulé Porady byly splněny, a byly stanoveny úkoly vyplývající ze současné Porady.
 3. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.

 

Úkoly vyplývající z Porady:

 1. Pavel Mikuláštík do 31. 10. 2014 zveřejní zápis na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).
 2. Petr Holan zajistí do 31. 3. 2015 podání nových stanov na rejstříkový soud (ověří Jiřina Vorlová).
 3. Pavel Mikuláštík do 31. 3. 2015 zveřejní nové stanovy na stránkách ČS Fandomu (ověří Petr Holan).
 4. Zdeněk Rampas do 31. 10. 2014 uvědomí předsedkyni slovenského Fandomu o plánované Poradě na Fénixconu (ověří Jiřina Vorlová).

 

Zapsala Jiřina Vorlová

Schválil Petr Holan

 

V Březové nad Svitavou 4. 10. 2014