Zápis z Porady ČS Fandomu ze dne 20. 04. 2013 v Ústí nad Orlicí

 1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.
 2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední Porady.
 3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.
 4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 9 českých klubů, z toho 8 s právem hlasovacím.
 5. Termín podzimní Porady byl stanoven na 19. 10. 2013, místo konání předběžně v Březové nad Svitavou.
 6. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka.
 7. Porada schválila změny ve Statutu Ceny Karla Čapka. Do soutěže budou připuštěny pouze příspěvky, za které bude zaplacen vstupní poplatek. Výši a způsob platby stanoví administrátor soutěže. Vyžadovány budou pouze 3 papírové výtisky. Prohlášení bude doplněno i o právo publikovat práce bez nároku na honorář v e-booku. Pro ročník 2013/2014 Porada odsouhlasila vstupní poplatek 100 Kč za každý soutěžní příspěvek.
 8. Pavel Mikuláštík přečetl výroční zprávu včetně účetní uzávěrky. Porada následně výroční zprávu jednomyslně schválila.
 9. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominování Ivan Adamovič, Mirek Dvořák a Václav Pravda. Na cenu Ludvík byli nominováni David Macháček za organizaci Koprconů, František Monhart za poskytování zázemí pro Porady ČS Fandomu a Robo Žittňan a Martin Králik za program Parconu 2012. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský
 10. Porada vyslechla zprávu o přípravě Parconu 2013.
 11. Po obědě byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. Cenu získávají Robo Žittňan a Martin Králik, pro které hlasovalo 6 klubů, ostatní nominovaní získali po 1 hlasu. Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.
 12. Zdeněk Rampas přednesl zprávu o Akademii SFFH.
 13. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé porady byly splněny řádně a včas a stanoveny úkoly vyplývající ze současné Porady.
 14. Bylo zkonstatováno, že Rada pracuje v dosavadním složení: Jan Harvalík, Petr Holan, Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová. Předsedou Rady zůstává Petr Holan.
 15. V bodě Různé bylo prodiskutováno fungování webových stránek ČS Fandomu.
 16. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.


Úkoly vyplývající z Porady:

 1. Pavel Mikuláštík do 20. 5. 2013 zveřejní zápis na konferenci na Pandoře a na stránkách ČS Fandomu. (ověří Jiřina Vorlová).Zapsala Jiřina Vorlová
Schválil Petr Holan

V Ústí nad Orlicí 20. 4. 2013