Kdo se může zúčastnit

Literární soutěže se může zúčastnit kdokoliv, jedinou podmínkou je rozsah díla a jazyk. Práce jsou přijímány pouze v českém nebo slovenském jazyce.

 Rozsah příspěvku nesmí přesáhnout 450 000 znaků, včetně mezer.

Kategorie mají následující parametry:

  • Mikropovídka - max. 9 000 znaků
  • Krátká povídka - 9 001 až 30 000 znaků
  • Povídka - 30 001 až 90 000 znaků
  • Novela - 90 001 až 450 000 znaků

 

Anonymita

Zasílané práce musí být anonymní. To znamená, že se v ní nikde nesmí objevit vaše jméno, popřípadě indicie, které by vedly ke ztotožnění práce a vašeho jména.

Další součást anonymity je uskutečněná předchozí publikace. Přihlášená práce nesmí být veřejně publikována, čímž je myšleno knižní či časopisecké vydání nebo soukromý náklad v malém počtu. Tato podmínka platí i pro publikaci na internetu. Upozorňuji, že jednoduché smazání nepomůže, neboť i smazané příspěvky má strýček Google uloženy ve svém archívu a jsou tudíž dohledatelné. 

Pokud hodláte stejnou povídku poslat do více soutěží (nedoporučuje se), tak si zkontrolujte, zda nebyla zveřejněna ve výsledkové listině. Pokud ano, bude vyřazena ze soutěže.

 

Formát zasílaných prací

Zaslané práce do soutěže musí být jak v papírové (tištěné formě) tak v  elektronické.

Papírová verze musí být vytištěna dobře čitelným fontem na A4, nejlépe jednostranně. Stránky musí být očíslovány a svázány. V současné době stačí pouze jedna kopie.

Elektronická verze musí být v jednom z následujících formátů: DOCX, RTF, TXT nebo ODT. PDF není akceptovatelné, neboť jej nelze konvertovat do formátů pro čtečky a těžko se z něj vyčítají parametry pro zařazení a kontrolu. V názvu souboru nepoužívejte diakritiku. 

Cena Karla Čapka je soutěž literární. Nevkládejte proto do textu obrázky a grafiku z důvodů čistě estetických ani jako obálku díla. Pokud je k pochopení příběhu vhodný nějaký doplňkový náčrt nebo mapa, které nemusejí být vloženy na přesně určené místo v textu, je elektronicky lepší přiložit je jako samostatný soubor a k papírovému výtisku jako samostatné nečíslované stránky.

Cena Karla Čapka je soutěž literární, nikoli soutěž DTP. Tiskněte prosím a formátujte své texty na klasickou A4 na výšku, nerozdělujte sazbu do sloupců a na A5.
Každému příspěvku by měl odpovídat jeden soubor, to znamená nečlenit příspěvek do souborů podle kapitol, nerozdělovat ho na „desky“, „vnitřek“ a „obsah“ a podobně. Administrátor potřebuje jeden celistvý soubor ke kontrole rozsahu a pro zařazení do odpovídající kategorie.

Do práce nepatří různé poznámky a poděkování, která nemají souvislost s obsahem a navíc mohou způsobit prolomení anonymity.

 

Recyklace povídek

Poslat stejnou povídku do více soutěží vypadá lákavě – je tu předpoklad, že by v některé z nich mohla opět uspět. Ovšem opak je pravdou. V dalších literárních soutěžích se povídka může dokonce umístit hůř. Proč se tak stává? Je třeba si uvědomit, že zdejší SF&F rybníček je malý a tomu odpovídá i omezené množství lidí, kteří jsou ochotni porotcovat Vaše literární práce. A tak se běžně stává, že porotce hodnotí více soutěží. Pokud má číst stejnou povídku po druhé či snad i potřetí, může se stát, že práci neohodnotí vůbec, zvlášť v případě, že na dané dílko již vypracoval konstruktivní hodnocení, které ovšem autor opominul a povídku odeslal do další soutěže v nezměněné podobě.

Tím nechci říci, že je špatné obesílat více soutěží, naopak, je to správné. Pokud máte ambice stát se spisovatelem, tak je tento postup v podstatě nezbytný. Základem však je posílat do každé soutěže povídku jinou, (v krajním případě starší, neumístěnou, ale se zapracovanými případnými připomínkami). Takto se totiž ukáže, že se nejedná o pouhý „výkřik“ do tmy, ale že autor opravdu umí psát. Chcete-li uspět a vidět své povídky v časopisech nebo i vydat knihu, je příhodné mít dobré výsledky ve více soutěžích, ale s různými pracemi. Tím dokážete, že psát umíte a vaši případnou knihu stojí za to to vydat.

Pro inspiraci: existuje žebříček „Přebor autorů fantastiky" (http://http://paf.fandom.cz). Zde najdete výsledky minulých let i aktuální seznam soutěží, které jsou zahrnuty do tohoto přehledu.

 

Hodnocení soutěže

Každý porotce za hodnocenou kategorii vyplní tzv. pyramidu. Ta má šest řádků. Na první místo lze umístit nejvýše jednu práci, na druhé místo nejvýše dvě, až na šesté místo nejvýše šest prací. Do pyramidy se tedy vejde maximálně 21 prací. Hodnotitel  ale není povinen zaplnit všechny kolonky.

Práce na prvním řádku získává 60 bodů, na druhém 30, na třetím 20, čtvrtém 15, pátém 12 a šestém 10 bodů. Výsledné pořadí se pak určí podle prostého součtu bodů a příspěvek, který získal v dané kategorii nejvíce bodů, vyhrává.

Každá kategorie je hodnocena samostatně. Někteří porotci hodnotí kategorii jen jednu, jiní až všechny čtyři.

Hodnocení začíná po uzávěrce soutěže a trvá půl roku. Výsledky jsou vyhlašovány na PARCONu.

 

Ceny

Porotci současně s vyplněnou pyramidou uvádějí i to, zda navrhují v příslušné kategorii udělit cenu Mlok, a pokud ano, tak které konkrétní práci. Mlok je udělen v té kategorii, v níž vítězné práci přisoudilo Mloka nejvyšší procento z porotců, hodnotících tuto kategorii. Ve výjimečném případě, kdy by vítězným pracím přidělil Mloka nadpoloviční počet porotců ve více kategoriích, bude uděleno Mloků více. Pokud by naopak vítězná práce ani v jedné kategorii nezískala alespoň čtvrtinu hlasů pro Mloka, nemusí být cena udělena vůbec. Vítězové ostatních, „nemlokových“, kategorií získávají cenu Pulec. Pokud by se ovšem nadpoloviční většina porotců shodla, že první místo v dané kategorii nebude uděleno vůbec, nebude udělena ani cena Pulec.

 

Sbírka MLOK

Nominované práce jsou publikovány ve sbírce MLOK, která je vydána u příležitosti vyhlášení výsledků. Poté se objeví i v běžných knihkupectvích.

Ve sbírce jsou otištěny všechny nominované povídky, avšak pouze jedna novela – ta, která se umístila na prvním místě. Toto omezení je pouze z prostorových důvodů, neboť i takto novela obvykle zabírá třetinu sborníku.